Blir detaljhandeln den första dominobrickan att falla?

2018-11-28 Lotta Eriksson

PwC konstaterar i en färsk rapport att svensk detaljhandel står inför stora utmaningar.

De främsta anledningarna till detaljhandelns utmaningar är:

Skiftande konsumentbehov:
Större krav på återförsäljare att tillhandahålla kunnig personal och personlig service, samt att finnas tillgänglig i flera kanaler och rätt städer.

Sverige har en relativt låg andel lågpriskedjor:
Stiger nivån till europeiska nivåer kommer det innebära ytterligare en utmaning för detaljhandeln.

Överkapacitet:
Butikernas utbud har sedan en tid tillbaka överträffat efterfrågan vilket resulterat i en allt lägre produktivitet från butiksgolvet.

Ökande näthandel:
Tar marknadsandelar av traditionella handlare, både inom dagligvaror och sällanköpsvaror. Ofta med hemleverans, fri frakt och avgiftsfri retur.

Begränsad befolkningstillväxt:
Minskar utrymmet för ökad tillväxt i Västeuropa och utvecklade marknader.

Upplevelseekonomin:
Konsumenter ställer allt högre krav och har högre förväntningar på butiksupplevelsen – konsumenter vill fascineras när de träder in i en butik.

globen (2)

I rapporten redogör PwC även för riskerna att problemen inom detaljhandeln sprider sig till kommersiella fastighetssektorn och vidare till banksektorn.

Då blir följden ökade kreditreserveringar.

Följande fyra punkter är helt avgörande när det gäller utvecklingen inom svensk och global detaljhandel;

  •     Högkonjunkturen varar inte för evigt
  •     Livsmedelskedjor utmanas på alla flanker
  •     E-handel den främsta utmaningen för övrig detaljhandel (non-food)
  •     Spridningseffekter från detaljhandeln till fastighetssektorn och banker

Rapporten avslutas med att konstatera att bankerna har stora exponeringar mot den kommersiella fastighetssektorn. Hur stora reserveringarna för kreditförluster kan tänkas bli beror på hur stor konjunkturnedgången blir, hur mycket detaljhandeln påverkas och hur mycket det i sig påverkar den kommersiella fastighetssektorn.

Finansinspektionens bedömning är ändå att svenska banker har en god motståndskraft mot störningar i marknaden.

Här finns rapporten i sin helhet.

Relaterad utbildning:
Att läsa och förstå bokslut
Konkurs- och obeståndshantering