Kulmen på konjunkturen passerad

2019-08-12 Milica Milic

I en färsk rapport från Exportkreditnämnden (EKN) pekar flera indikatorer mot en avmattning i världsekonomin. Här är några av de huvudsakliga slutsatserna i analysen.

 

  • Prognosen för 2019 är en tillväxt i världsekonomin på 3,3 procent, vilket är ungefär samma tillväxttakt som under perioden 2012 till 2016, enligt Internationella valutafonden – IMF. Kulmen på konjunkturen har passerat, efter de två senaste åren, 2018 och 2017 som sticker ut som toppår, med en tillväxt på 3,7 procent. 
  • Tillväxt- och utvecklingsländerna i Asien visar dock inga tecken på någon avmattning. USA:s tillväxttakt överstiger fortfarande två procent. De delar av världen som framför allt bidrar till den lägre tillväxttakten är euroländerna, Latinamerika, Mellanöstern och Nordafrika. 
  • Indien har goda förutsättningar för att tillväxttakten ska kunna fortsätta att ligga kvar på över sju procent årligen under flera år framåt. Landet har under de senaste åren reformerat skattesystem, konkurslagstiftning och arbetsmarknad. Reformerna har gett positiva resultat som varaktigt har påverkat tillväxtpotentialen. 
  • Den enskilt största riskfaktorn för EU:s utveckling är Italien, som har en skör finansiell och politisk situation. Refinansieringsrisken och kostnaden för statsskulden är hög och stigande. Landet skulle behöva genomföra reformer för att stärka statsbudgeten och skapa bättre förutsättningar för en högre ekonomisk tillväxttakt. Men detta görs inte. Därmed blir situationen för Italien ett hot mot den finansiella stabiliteten inom EU, och även ett vidare hot.
  • USA: USA går fortsatt starkt.  Prognosen för USA ligger på en tillväxttakt på 2,3 procent för 2019 och 1,9 procent för året därefter. Men effekten av skattereformen, som genomfördes 2017 väntas klinga av. Den expansiva finanspolitiken är inte långsiktigt hållbar. Därför är det tänkbart att USA kan uppleva ett svagare 2019 och framför allt 2020, än vad som nu prognostiseras.   

 

Ladda ned EKN:s omvärldsanalys 2019