Viktigare lagar och förordningar som började gälla 1 juli 2019

2019-08-12 Milica Milic

Den första juli 2019 träder en lång rad nya lagar, lagförändringar och förordningar i kraft. Totalt rör det sig om cirka 50 ”viktigare lagar och förordningar” som listas av regeringskansliet. Här är några av de viktigaste.

Bildkälla: Fredrik Sandberg / TT

Höjt tak för Rut-avdrag 

Det nuvarande taket för Rut-avdrag höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Mer information om Rut-avdraget: Regeringens proposition 2018/19:89 Höjt tak för rutavdrag 

Likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmansföretag 

En andel i ett fåmansföretag ska inte anses kvalificerad enbart på grund av att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Andelar i ett fåmansföretag är kvalificerade när andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett företag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det företag i vilket andelsägaren indirekt äger andelar. Vid tillämpningen av utomståenderegeln ska det bortses från undantaget från bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet.  

Mer information om generationsskifte i fåmansbolag: Regeringens proposition 2018/19:54 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag  

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas 

Den särskilda löneskatten på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år avskaffas. Den särskilda löneskatten avskaffas även på bl.a. inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Mer information om avskaffad särskild löneskatt för äldre: Regeringens proposition 2018/19:82 Avskaffad särskild löneskatt för äldre 

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet 

Skattereduktion gäller för gåvor till godkända gåvomottagare. Endast gåvor som vid varje gåvotillfälle uppgår till minst 200 kronor räknas in i underlaget. Om det sammanlagda underlaget för skattereduktionen understiger 2 000 kronor görs ingen skattereduktion. Skattereduktionen uppgår till 25 procent av underlaget. Skattereduktionen får för ett beskattningsår uppgå till högst 1 500 kronor.  

Mer information om skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet: Regeringens proposition 2018/19:92 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell

Rökförbudet utomhus utvidgas 

Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus från den 1 juli 2019, nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Mer information om utökat rökförbud utomhus:
Regeringens proposition 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter
Riksdagens betänkande 2018/19:SoU3 (riksdagen ändrade ikraftträdandet till 1 juli) 

Föräldraledighet och föräldrapenning till fler 

Sambo till förälder likställs med förälder i föräldraledighetslagen, vilket ger rätt till ledighet från arbetet i vissa fall m.m.

Mer information om föräldraledighet och föräldrapenning till fler: Regeringens proposition 2017/18:276 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer

Alkoglass m.fl. varor med alkohol regleras som alkoholdrycker 

Produkter som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel regleras på samma sätt som alkoholdrycker.

Mer information om reglering av alkoglass m.fl. produkter: Regeringens proposition 2018/19:59 reglering av alkoglass m.fl. produkter

Ladda ner hela rapporten:

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2019 (pdf 362 kB)