Kreditgivning till koncerner

Kreditgivning till koncerner

- bli bättre på att bedöma riskexponeringen

Efter utbildningen kan du bättre bedöma koncernkonstruktioner samt ha en bredare kunskap kring att skapa affärsmöjligheter utifrån en hållbar kreditstruktur.

Risker med kreditgivning till företag i koncerner

När det kommer till kreditgivning till företag i koncerner behöver du ha ett öppnare perspektiv än vid bedömning av enskilda företag. Ett kreditvärdigt bolag i en koncern kan snabbt  dras med i fallet om det uppstår kreditsvaga bolag i samma koncern, vilket kan innebära att ett till synes ekonomiskt starkt företag hamnar i en krissituation. Eftersom vart fjärde företag idag ingår i någon form av koncern är det viktigt att ha kunskap om hur du bedömer företag i koncerner och vad du ska tänka på när du läser och analyserar en koncern.

Under kursen får du bland annat lära dig:

  • Historia, bakgrund och olika syften med varför en koncernstruktur skapas
  • Hur koncerner struktureras utifrån elimineringar, förvärv, olika tillskott samt deras effekt
  • Vilka risker och utmaningar som det finns vid kreditgivning till koncerner, resonemangsbaserat
  • Vilka delar i analysen är det viktigt att fånga upp, både i nutid och över tid
  • Hur du hanterar varningssignaler, obeståndssituationer  och skyddandet av det egna kapitalet
  • Vi växlar mellan teori och praktiska övningar

Deltagare – specialkurs för bank och finans, med förkunskaper

Detta är en specialkurs som riktar sig till kontorschefer, kundrådgivare och kreditmedarbetare inom bank och finans. Det är också en fortsättningskurs som kräver viss förkunskap i form av Credmas kurs Företags- och kassaflödesanalys. 

Kursledare – Kreditgivning för koncerner

Utbildningen leds av Monika Lindberg och Ulrika Valassi. 

Monika Lindberg är auktoriserad redovisningskonsult och affärsrådgivare på Grant Thornton. Hon har arbetat som redovisningsansvarig, ekonomichef och konsult i över 30 år. Hennes erfarenhet kommer främst från entreprenörsbolag.

Ulrika Valassi är rådgivare inom bank och finans samt arbetar även som professionell styrelseledamot.  Ulrika har sin yrkesmässiga bakgrund inom bank- och finansområdet Under åren har hon samlat på sig erfarenhet som ledamot i ett flertal styrelser, i noterade och onoterade bolag, och varit ansvarig för en mängd kredit- och riskrelaterade funktioner.