Kommande förslag på förändringar i K2 K3 regelverken

2023-04-25 Milica Milic

Bokföringsnämnden (BFN) har skickat ut en ny remissrunda avseende översyn av K2- och K3-regelverken. Till grund för att översynen görs ligger framför allt de synpunkter och frågeställningar som kommit in till BFN genom åren. BFN har bedömt dessa synpunkter och detta har resulterat i ett förtydligande eller i en ändring. 

 

Regeländringar i K2

På de frågor som specifikt rör K2 förordar en majoritet av de som svarat på BFN första utskick kring regeländringar att frågan om gränsvärden för tillämpning av K2 bör bestämmas på något annat sätt än i dag. Begränsningar i tillämpningen av K2 har beslutats att tillämpningen av K2 skall utgå från verksamhetens karaktär snarare än utifrån ett gränsvärde. 

I det remitterade förslaget framgår bland annat att reglerna i K2 präglas av förenklingar och vägledningen är avsedd och lämplig för mindre företag med enklare förhållanden.

Förslag om att bostadsrättföreningar inte får använda K2

Tillkommande förtydligande kring vem som får tillämpa regelverket visar på att i bostadsrättsföreningar är särskilt viktigt att uppnå en rättvisande och jämförbar redovisning när det gäller en förenings byggnad. Bostadsrättsföreningar får därför inte enligt förslaget tillämpa K2. 

Utöver bostadsrättsföreningar har förtydligande kommit kring andra företag där K2 regelverket inte får tillämpas. Denna bedömning är mer transaktionsbaserad och gäller bland annat för företag där skulder och tillgångars skattemässiga värde skiljer sig från redovisade värden, företag som innehar vissa former av säkring, innehar väsentliga tillgångar eller skulder vars redovisning inte regleras i K2 regelverket. Även företag var huvudsakliga tillgång är byggnader med betydande komponenter berörs och måste om förslaget går igenom framöver redovisa enlig K3.

Utgångspunkten kommer trots dessa förtydligande om tillämpning vara att de minsta företag (dvs understiger minst två av: 3 anställda, 1,5 miljoner i balansomslutning, 3 miljoner i omsättning) fortsatt får tillämpa det allmänna rådet och faller därmed inte under tillämpningsförbjuden. 

Förtydligande och redaktionella justeringar i K3

Remissförslaget för K3 innehåller inte så stora förändringar utan mest förytligande och redaktionella justeringar som har fångats upp under de ca 10 år som regelverket tillämpats. Ett förslag på justering som finns med är att ta bort kravet på att uppge i förvaltningsberättelsen vilka ägare som har mer än 10% av antalet andelar eller röster i företaget.

Synpunkter på remissen skall lämnas till BFN senast 2 oktober 2023 och om förslaget går igenom föreslås ändringarna träda i kraft med tillämpning för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2024 men får tillämpas för räkenskapsår som påbörjas tidigare.

Artikeln skriven av Monika Lindberg, kursledare på utbildningen Kreditgivning till koncerner där du kan lära dig mer om hur K2 och K3 regelverken påverkar din bedömning som kreditgivare.