Obestånd och tvångslikvidationsplikt

2020-01-28 Milica Milic

Ett företag kan lida av både illikviditet och insufficiens utan att vara på obestånd. Uttrycket obestånd eller insolvens får inte förväxlas med uttrycket illikviditet eller insufficiens.

Illikviditet innebär att gäldenären för tillfället inte har tillgång till betalningsmedel att han kan betala alla förfallna skulder på en gång. 

Insufficiens

Insufficiens innebär däremot att tillgångarnas värde understiger skulderna. I aktiebolagslagen finns kriterier som styr hur stora förlusterna får vara i ett aktiebolag utan att aktiekapitalet ”blir förbrukat” och när ett bolag blir insufficient. Så här säger aktiebolagslagen;

Styrelsen skall genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning
1. när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital, beräknat enligt 14 §, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller
2. när det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken har visat sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen.

För att ett företag ska kunna sättas i konkurs räcker inte att det lider av illikviditet eller insufficiens. Däremot kan det bli rättsföljder i form av skadestånd eller personligt betalningsansvar om företaget exempelvis inte i rätt tid tar fram en kontrollbalansräkning. 

Insolvens

Insolvens används i första hand som ett juridiskt och ekonomiskt begrepp. Du kan stöta på begreppet i olika handlingar från Skatteverket och Kronofogden och även i flera olika lagtexter.

Insolvens utgör grund för konkurs enligt konkurslagen och definieras så här;

Med obestånd eller insolvens avses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig.

Det betyder samtidigt inte att om ett företag har svårt att betala sina skulder – att de per automatik blir insolventa. Nedanstående punkter kan undanröja obeståndet.

  • Kreditförmåga
  • Förvärvsförmåga
  • Förmåga att få in nyemitterat kapital

Har du frågor eller vill du veta mer? Kontakta oss på info@credma.se 

 

Relaterad utbildning:

Läsa och analysera en årsredovisning

Konkurs och obestånd